ประชุมคณะกรรมการจัดงานประจําปี 2565 มูลนิธิพุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ประชุมคณะกรรมการจัดงานประจําปี 2565 ครั้งที่ 4/2565 มูลนิธิพุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ ณ อาคารใต้แท่นพระประธาน มูลนิธิพุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ ตําบลห้วยโป่ง อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี