ประชุมคณะกรรมการกำหนดขอบเขตรายละเอียดเฉพาะครุภัณฑ์และคณะกรรมการราคากลางสำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่าหนึ่งล้านบาท

วันอังคารที่ 13 ธันว

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษาฯ ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเรียนรวม (วันที่ 3 ของการอบรม)

วันอาทิตย์ที่ 11 ธัน

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษาฯ ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเรียนรวม (วันที่ 2 ของการอบรม)

วันเสาร์ที่ 10 ธันวา

Read more