ประชุมคณะกรรมการพิจารณา จัดตั้งงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ และ นายธีรสิทธิ สวัสดิ์รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้กับโรงเรียนในสังกัด สำหรับโรงเรียนทั่วไปและโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลและโรงเรียนคุณภาพ ระดับมัธยมศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรีโดยมีผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี และผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี