นิเทศบูรณาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ณ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมด้วย นางสาวสุนทรี จันทร์สำราญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานในด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวัดและประเมินผลในชั้นเรียน และการดำเนินงานของโรงเรียนตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี นางณัฏฐินี หอมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา พร้อมด้วยทีมบริหารและคณะครู ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลการดำเนินงาน ณ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี