การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะครูในการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะครูในการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนางานตามประเด็นท้าทาย สู่การพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน พร้อมทั้งบรรยายพิเศษแนวนโยบายจัดการศึกษา ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงเรียนโคกตูมวิทยา