ประชุมคณะกรรมการกำหนดขอบเขตรายละเอียดเฉพาะครุภัณฑ์และคณะกรรมการราคากลางสำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่าหนึ่งล้านบาท

วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี นางปาณิสรา ตุลพันธุ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ ประชุมคณะกรรมการกำหนดขอบเขตรายละเอียดเฉพาะครุภัณฑ์และคณะกรรมการราคากลางสำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่าหนึ่งล้านบาท ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี