ประชุมเพื่อเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เข้าประชุมเพื่อเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานวโรกาสทรงเสด็จไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE และเยี่ยมสมาชิกฯ ของจังหวัดลพบุรี ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ทรงเป็นองค์ประธานในการแสดงคอนเสิร์ต TO BE NUMBER ONE ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี