ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นประธานในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดในระยะเวลา 1 ปี ในการนี้มี นายพรชัย ยิ้มพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ และนายสำรวย วัฒนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยมีผู้เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 4 ราย ณ โรงเรียนโคกเจริญวิทยา