นิเทศบูรณาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ณ โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม

วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมด้วย นางสาวสุนทรี จันทร์สำราญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานในด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวัดและประเมินผลในชั้นเรียน และการดำเนินงานของโรงเรียนตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีนายเนลวัฒก์ กิ่งสุวรรณพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลการดำเนินงาน ณ โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม