สพม.ลพบุรี เข้าร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 15.00 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมด้วยว่าที่ร้อยเอกพงศกร พันแสน เข้าร่วมรับสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทาน วโรกาสทรงเสด็จไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE และเยี่ยมสมาชิกฯของจังหวัดลพบุรี ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ทรงเป็นองค์ประธานในการแสดงคอนเสิร์ต TO BE NUMBER ONE โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนพระนารายณ์ โรงเรียนโคกตูมวิทยา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร โรงเรียนดงตาลวิทยา นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม รวม 500 คน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี