ประชุมการสร้างการรับรู้ยุทธศาสตร์ชาตินโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566

วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เข้าประชุมการสร้างการรับรู้ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยสำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ณ ห้องประชุมพุฒตาล โรงแรม รอยัล ฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก