เข้าร่วมสนทนากลุ่ม (Focus Group) ผ่านโปรแกรม ZOOM

วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อรับฟังความเห็น ของผู้นําเสนอผลงาน นางสาวณฐิดา เหล็กชัย นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชา การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับอนุมัติจาก บัณฑิตวิทยาลัยให้ทําวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การพัฒนาตัวชี้วัดทักษะผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ภายใต้การควบคุมโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา นิยมาภา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์ ดร.สุพจน์ เกิดสุวรรณ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม โดยเข้าร่วมสนทนากลุ่ม (Focus Group) แบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM