ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1/2566

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เข้าประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดลพบุรี