Coaching Team ผู้รับการประเมิน ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1-2 (ควบรวม)

วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เข้ารับการให้คำปรึกษา แนะนำ จากคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี โดยมี นายวิทยา ยางสุด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี นางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 และ นางสาวมะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง ในการนี้มี นางสาวสุนทรี จันทร์สำราญ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นางสาวชนพิชา สรงเสรีย์ ที่ปรึกษาด้านบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการเข้ารับการให้คำปรึกษา แนะนำ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี