ประชุมการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ การเงิน บัญชีและพัสดุของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ การเงิน บัญชีและพัสดุของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้แก่ นางปาณิสรา ตุลพันธุ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ในการนี้มี นายคำภา หานะกูล นายวันชัย ธงชัย อาจารย์ปาริฉัตร คนึงเหตุ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี