ประชุม อ.ก.ค.ศ. ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom meeting)

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เข้าประชุม อ.ก.ค.ศ. เพื่อให้ดำเนินงานการบริหารงานบุคคล และ อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้มี นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานประชุม โดยมี นางสาวชนพิชา สรงเสรีย์ ที่ปรึกษาด้านบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom meeting)