โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566

วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรม การอบรมวิทยากรแกนนำสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ณ ห้องประชุมหลวงพ่ออลงกต สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี