ตรวจเยี่ยมสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565

วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมด้วย นางสาวอริษา แต้มคำภี เจ้าหน้าที่กลุ่มอํานวยการ ตรวจเยี่ยมสนามสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 สายที่ 1 ณ โรงเรียนพระนารายณ์ และโรงเรียนพัฒนานิคม ในการนี้มี ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี นางฐิตินันท์ สุวรรณหงษ์ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ตรวจเยี่ยมสนามสอบ สายที่ 2 ณ โรงเรียนโคกเจริญวิทยา และโรงเรียนโคกสําโรงวิทยา นายธีรสิทธิ์ สวัสดิ์ รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี นางสาวสุนทรี จันทร์สําราญ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางสาวสุวกัญจน์ หงษ์สิงห์ทอง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ สายที่ 3 ณ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม และโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี นางสาวอุไรภรณ์ พุฒหอม ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน นางปาณิสรา ตุลพันธุ์ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ สายที่ 4 ณ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา และโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร