ประชุมคัดเลือกผลงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง ปีที่ 17 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันอังคารที่ 14 ก.พ. 2566 เวลา 09.00 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นประธานในการประชุมเพื่อคัดเลือกผลงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีที่ 17 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี นางสาวสุนทรี จันทร์สำราญ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จ่าสิบเอกจตุรงค์ กุลแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองม่วงวิทยา นางพรรณพร โพธิจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกตูมวิทยา และนายเนลวัฒก์ กิ่งสุวรรณพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม เป็นคณะกรรมการในการคัดเลือกผลงานดังกล่าว จำนวน 1 ผลงาน เพื่อเป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เข้าร่วมการคัดเลือกในระดับประเทศต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี