ประชุมติดตามการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมด้วย นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ประชุมติดตามการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตั้งใหม่ 20 เขต) ประจำปีงบประมาณ 2566 ร่วมกับคณะติดตาม ชุดที่ 2 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการนี้ มีการลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์แบบสอบถามกับสถานศึกษา การรับบริการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดยมี นางกาญจนา บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนพระนารายณ์ เป็นผู้ตอบแบบสอบถามให้ข้อมูล ซึ่งกลุ่มนโยบายและแผน เป็นผู้รับผิดชอบการติดตามลงพื้นที่ และการนำเสนอข้อมูลในที่ประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี