ส่งมอบกล่องกระดาษคำตอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565

วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมด้วย นางสาวสุนทรี จันทร์สำราญ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้ส่งมอบกล่องกระดาษคำตอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 จากสนามสอบ 9 สนามสอบ รวมทั้งสิ้น 45 กล่อง พร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้องในการจัดสอบฯ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ถึงสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ.