การประชุมชี้แจงการจัดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 จุดที่ 1 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา

วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการจัดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ระดับสนามสอบ โดยมี นางสาวสุนทรี จันทร์สำราญ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการสอบ และมีคณะกรรมการดำเนินการสอบ 4 สนามสอบ เข้าร่วมประชุม ได้แก่ สนามสอบโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา โรงเรียนโคกเจริญวิทยา โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม และโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ณ ห้องประชุมหลวงพ่อจอม ฐิตปุญโญ อาคาร 6 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา