ดำเนินการให้คำปรึกษา แนะนำ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาก่อนเข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ระยะเวลา 1 ปี

วันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษา พร้อมด้วย คณะกรรมการที่ปรึกษา ดำเนินการให้คำปรึกษา แนะนำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสลุงวิทยา โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร และโรงเรียนโคกตูมวิทยา จำนวน 3 ราย ก่อนเข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะเวลา 1 ปี ณ โรงเรียนโคกสลุงวิทยา โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร และโรงเรียนโคกตูมวิทยา