ตรวจเยี่ยมสนามสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมด้วย นางสาวอริษา แต้มคำภี เจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ ตรวจเยี่ยมสนามสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 รอบสอบที่ 2 (27-28 กุมภาพันธ์ 2566) และได้ตรวจเยี่ยมการสอบปลายภาคของนักเรียน โดยมีหัวหน้าสนามสอบอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา