ตรวจเยี่ยมสนามสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ตรวจเยี่ยมสนามสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 รอบสอบที่ 3 (1-2 มีนาคม 2566) จำนวน 3 สนามสอบ ได้แก่ โรงเรียนโคกเจริญวิทยา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และโรงเรียนดงตาลวิทยา โดยมีหัวหน้าสนามสอบทุกสนามสอบอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย