ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี

วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ในการนี้มี นางสาวสุนทรี จันทร์สำราญ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี