ให้ความรู้ความเข้าใจวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานการเงินและพัสดุ โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ให้ความรู้ความเข้าใจวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานการเงินและพัสดุ แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร ณ โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร