การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล ณ โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมด้วยทีมพี่เลี้ยงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูในสังกัด ที่เตรียมรับการติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ OBECQA และ ScQA จำนวน 18 โรงเรียน ได้เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล โดยผู้รับผิดชอบโครงการ ได้แก่ นางสาวสุนทรี จันทร์สำราญ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ในการนี้มี นางสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” ทีมบริหารและคณะครู ให้การต้อนรับพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” จังหวัดสุพรรณบุรี