การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นประธานในการสอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อจ้างเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน พร้อมด้วย นางณัฏฐินี หอมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา และ นางพรทิพย์ ทานะมัย ผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะบุตร์ ในการนี้ มีคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการดูแลการจัดสอบ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี