การอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนและเตรียมความพร้อมสถานศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นประธานในการเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนและเตรียมความพร้อมสถานศึกษาเพื่อรับการติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ OBECQA และ ScQA ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้แก่ นางสาวสุนทรี จันทร์สำราญ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ในการนี้มี นายพรชัย ยิ้มพงษ์ นายปราโมทย์ เจริญสลุง นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี นางกาญจนา บุญคง เป็นวิทยากร พร้อมด้วยคณะวิทยากรพี่เลี้ยงจากโรงเรียนที่ผ่านการประเมิน OBECQA แล้ว จำนวน 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย โรงเรียนพระนารายณ์ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา โรงเรียนพัฒนานิคม โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมพิบูลสงคราม โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย