ตรวจเยี่ยมสนามสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นางสาวสุนทรี จันทร์สำราญ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นางฐิตินันท์ สุวรรณ์หงษ์ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และ นางสาวชนพิชา ทรงเสรีย์ ที่ปรึกษางานบุคคล ตรวจเยี่ยมสนามสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 รอบสอบที่ 4 (3-4 มีนาคม 2566) จำนวน 3 สนามสอบ ได้แก่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยมีหัวหน้าสนามสอบทุกสนามสอบอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย