ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นประธานในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดในระยะเวลา 1 ปี ในการนี้มี นายพรชัย ยิ้มพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ และนายสำรวย วัฒนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา เป็นกรรมการและเลขานุการ และคณะกรรมการที่ปรึกษาการประเมินประเมินสัมฤทธิผลฯ เข้าร่วมรับฟังการประเมินในครั้งนี้ด้วย โดยมีผู้เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลฯ จำนวน 3 ราย ณ โรงเรียนโคกตูมวิทยา