ร่วมต้อนรับคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ร่วมต้อนรับคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คณะของ รองศาสตราจารย์ ดร.วไล ณ ป้อมเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) ดร.ธาวิษ ถนอมจิตต์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) คณะติดตามที่ปรึกษารัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อาจารย์ภูริชสรัญญ์ อัศวโชตินันท์ คณะทํางานที่ปรึกษารัฐมนตรี ในการเข้าตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน การบริหารสถานศึกษา เพื่อรับแนวทางในการบริหารจัดการสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้ (Coding) และนวัตกรรมการศึกษาเพื่อเด็กยุคใหม่ (STEAM Education) ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี