ลงพื้นที่ตรวจติดตามการรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นางพิศวรรณ ณ ลำปาง นักวิชาการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจติดตามการรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรค พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ณ โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย โรงเรียนพระนารายณ์ โรงเรียนดงตาลวิทยา และโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย