Kick off เปิดตัวรายการ คลินิก สตผ.

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมด้วย นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี รับชม Kick off เปิดตัวรายการ “คลินิก สตผ.” ในการนี้มี นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม มอบนโยบายด้านการติดตามฯ และการหนุนเสริมการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ โดย ดร.อนันต์ พันนึก ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชี้แจงโครงการและผลการสำรวจความคิดเห็น ความต้องการ ให้คำแนะนำ สพท. เพื่อจัดทำรายการ “คลินิก สตผ.” โดย ดร.รัตนา แสงบัวเผื่อน ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเสวนา เรื่อง “Monitoring and Evaluation เข็มทิศการติดตามสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิถีใหม่ วิถีอนาคต” รับชมด้วยรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom meeting) ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี