ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมด้วย นางสาวอุไรภรณ์ พุฒหอม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมต้อนรับ นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ และติดตาม ประเมินผลนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระยะที่ 1 ณ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี