พิธีเปิดกิจกรรมฝึกอบรมแกนนำส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฝึกอบรมแกนนำส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ตามโครงการและหลักสูตรฝึกอบรมแกนนำส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา โดยกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี