การประเมินเชิงประจักษ์โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นประธานในการประเมินเชิงประจักษ์โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมด้วย นางฐิตินันท์ สุวรรณ์หงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นคณะกรรมการ ณ โรงเรียนพัฒนานิคม และโรงเรียนโคกตูมวิทยา