ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ โรงเรียนโคกเจริญวิทยา

วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นางปาณิสรา ตุลพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ในการนี้มี นายประทวน กำจัดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกเจริญวิทยา และคณะครูให้การต้อนรับและให้ข้อมูล ณ โรงเรียนโคกเจริญวิทยา