ประชุมพิจารณากลั่นกรองและตรวจสอบการดำเนินงานรายงานการติดตาม ประเมินผล

วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดทำรายงาน ประชุมพิจารณากลั่นกรองและตรวจสอบการดำเนินงานรายงานการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามตัวชี้วัดนโยบายเร่งด่วนของ สพฐ. (Quick Policy : QP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ส่วนที่ 1) เก็บข้อมูล รอบ 6 เดือน โดยมี กลุ่มนโยบายและแผน เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี