ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1/2566

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นางสาวอุไรภรณ์ พุฒหอม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และนางสาวสุวกัญจน์ หงษ์สิงห์ทอง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1/2566 ในการนี้มี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม ทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี