ประชุมวิพากษ์ (ร่าง) แผนการพัฒนาการศึกษาจังหวัดลพบุรี พ.ศ.2566-2570

วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เข้าประชุมวิพากษ์ (ร่าง) แผนการพัฒนาการศึกษาจังหวัดลพบุรี พ.ศ.2566-2570 ในการนี้มี นายปรัชญา เปปะตัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม และมอบนโยบายการจัดการศึกษาของจังหวัดลพบุรี ณ ห้องประชุมละโว้ สำนักงานศึกษาธิการภาค 1