ประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี และนางสาวเนตรศิริญญา จารีย์วรทย์ นักทรัพยากรบุคคล เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ในการนี้มี ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุม และบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ความสำคัญของผู้บริหารและครูต่อการพัฒนาศักยภาพนักเรียนตามอุดมการณ์โรงเรียนวิทยาศาสตร์” ณ โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร