การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ

วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นประธานในการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษา และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ ในการนี้มี นางฐิตินันท์ สุวรรณ์หงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางณัฏฐินี หอมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา เป็นคณะกรรมการฯ พร้อมด้วย นายพรชัย ยิ้มพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และ นางสาวกอแก้ว เพชรบุตร คณะกรรมการ ก.ต.ป.น ณ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา