การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารคุณภาพโรงเรียนอย่างต่อเนื่องด้วยแนวคิด KAIZEN

วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารคุณภาพโรงเรียนอย่างต่อเนื่องด้วยแนวคิด KAIZEN จัดโดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. ได้รับความร่วมมือจาก ดร.จักรกฤษณ์ สิริริน และ จ่าสิบเอกจตุรงค์ กุลแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองม่วงวิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนนำร่องโครงการฯ โดยมีคณะครูโรงเรียนหนองม่วงวิทยาเข้ารับการอบรมฯ ณ ห้องประชุมช่อม่วง โรงเรียนหนองม่วงวิทยา