ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ โรงเรียนดงตาลวิทยา

วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมด้วย นางปาณิสรา ตุลพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ในการนี้มี นางสาวกรรณิการ์ ใจหาญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนดงตาลวิทยา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนดงตาลวิทยา และคณะครูให้การต้อนรับและให้ข้อมูล ณ โรงเรียนดงตาลวิทยา