วิทยากรการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านชีวิทยา

วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นางสาวสุนทรี จันทร์สำราญ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ของโรงเรียนบ้านชีวิทยา เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาและจัดทำหลักสูตร ระดับสถานศึกษา และระดับชั้นเรียน ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านชีวิทยา โดยมี นายวรวิทย์ คำพลึก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชีวิทยา เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ โรงเรียนบ้านชีวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี