การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพัฒนานิคม

วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00-16.30 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นางสาวสุนทรี จันทร์สำราญ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ของโรงเรียนพัฒนานิคม เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาและจัดทำหลักสูตร ระดับสถานศึกษา และระดับชั้นเรียน ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนพัฒนานิคม โดยมี นายวีระวัฒน์ วัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนานิคม เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพัฒนานิคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี