การอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ สู่การพัฒนาวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์ วPA โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม

วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นางสาวสุนทรี จันทร์สำราญ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ สู่การพัฒนาวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์ วPA เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบการจัดการเรียนรู้ การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning สู่การพัฒนาวิชาชีพและวิทยฐานะ ของโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม โดย มีนายชัยวัฒน์ บัตรทิม รองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ณ ห้องประชุมโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี