ประชุม สพม. ลพบุรี พบเพื่อนครู เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet)

วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นประธานในการประชุม “สพม. ลพบุรี พบเพื่อนครู” เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 โดยมี ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี และโรงเรียนในสังกัด จำนวน 25 โรงเรียน เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet) ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี